skip to Main Content

Vleermuizen in Noord krijgen alternatief onderdak

Vleermuizen In Noord Krijgen Alternatief Onderdak

De nieuwbouw van een school in Ransdorp liep vertraging op door de aanwezigheid van vleermuizen. En ze zitten ook in de voormalige IJdoorschool. Vleermuizen in Het Wespennest. Toch is de gemeente blij met deze vliegende zoogdiertjes…

NOORD – Bij speeltuinvereniging Nieuwendam aan de Monnikendammerweg is een vleermuistoren geplaatst. Deze toren is viereneenhalve meter hoog en twee meter breed en bedoeld voor de Meervleermuizen die verblijven in de schoorsteen van het voormalige IJdoornschool en basisschool Het Wespennest. Dit gebouw op de hoek van de Werengouw en de Volendammerweg moet in 2022 plaatsmaken voor 125 nieuwbouwwoningen, vooral voor ouderen. De nieuwe Vleermuistoren ligt dicht bij de Schellingwouderbreek waar de meervleermuizen hun voedsel halen.

Veertigduizend

De Meervleermuis is een kleine vleermuizensoort die ongeveer twintig gram weegt. Het is een beschermde en nuttige diersoort. Het beestje eet muggen en vlinders van eikenprocessierupsen. Mensen die nieuwsgierig zijn kunnen naar de toren toegaan om zich te informeren. Aan de voet van de toren wordt een informatiebord geplaatst. Ook worden er activiteiten voor kinderen georganiseerd, zodat ze over de vleermuis leren. Wereldwijd zijn ongeveer duizend soorten vleermuizen bekend. In Nederland leven er twintig soorten; in Amsterdam zijn dat er elf. Er wordt geschat dat er veertigduizend vleermuizen in de stad leven. De Gewone dwergvleermuis komt het meest talrijk voor in de gemeente, daarna komen Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. De andere soorten zijn veel zeldzamer.

In Ransdorp

Van de Meervleermuis horen we vaker in Noord. Zo liep de bouw van het nieuwe pand van basisschool de Weidevogel in Ransdorp vertraging op omdat er nesten waren van Meervleermuizen. Om de sloop- en bouwwerkzaamheden te mogen continueren, diende er voor deze vleermuizen eveneens een vleermuistoren te worden gebouwd. In de Flora- en faunawet genieten alle vleermuissoorten strenge bescherming. Niet alleen mogen vleermuizen niet gevangen, verjaagd of gedood worden; vernietiging of aantasting van belangrijke elementen in hun leefgebied, zoals frequent bezochte foerageerplaatsen, vliegroutes, kolonies, overwinteringsplaatsen en andere verblijfplaatsen is eveneens verboden

(Foto: Flickr)
Back To Top
×Close search
Zoeken