skip to Main Content

Tijdelijke huisvesting voor statushouders

Statushouders Worden Ondergebracht In Het Stadsbouwhuis En Holiday Inn.

Ook Leiden heeft een tekort aan woningen. Mensen met een verblijfsstatus worden daarom tijdelijk gehuisvest in het Stadsbouwhuis en Holiday Inn.

LEIDEN – Het kabinet heeft provincies en gemeenten opgeroepen meer opvangplekken voor asielzoekers en woningen voor statushouders te creëren. De woningen zijn nodig om in asielzoekerscentra ruimte te maken voor asielzoekers. Wekelijks moeten er circa acht- á negenhonderd nieuwe asielzoekers in de asielzoekerscentra worden ondergebracht, terwijl er gemiddeld slechts zeshonderd vertrekken. Dat de doorstroming naar reguliere woningen stagneert, komt doordat de druk op de woningmarkt al enorm is. In Leiden staan mensen gemiddeld zes jaar en vier maanden ingeschreven voor een sociale huurwoning. Toch geeft Leiden gehoor aan de oproep van het kabinet. De gemeente geeft de statushouders tijdelijk onderdak in het Stadsbouwhuis en de Holiday Inn. De huidige bewoners mogen blijven, de statushouders komen er door middel van natuurlijk verloop bij. Er is plek voor 25 mensen die één tot twee jaar in de tijdelijke locatie wonen. Het blijft niet bij deze twee locaties, de gemeente zoekt meer plekken voor tijdelijke huisvesting.

Weinig te zeggen

De gemeente heeft zelf weinig te vertellen over het aantal statushouders dat naar de stad komt. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het totaal aantal nieuwkomers dat gemeenten moeten huisvesten, dit is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Als een asielzoeker een verblijfsstatus ontvangt, dan koppelt de verantwoordelijke organisatie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de statushouder aan een gemeente. Die gemeente is dan verantwoordelijk voor het zoeken van een woning. Hiervoor heeft deze tien weken de tijd, maar vaak duurt het langer voordat een woning gevonden is. Dit jaar moeten alle gemeenten samen ongeveer 24.500 statushouders huisvesten, dat is meer dan het dubbele ten opzichte van vorig jaar. Deze verdubbeling komt mede door het wegwerken van de achterstanden van behandeling van de asielaanvragen.

(Foto: Erfgoed Leiden / Henk Spek)

Lees ook…

Dierenambulance zoekt vrijwilligers!

Back To Top
Zoeken